نیکی هیلی در این خصوص افزود «شورای سازمان ملل پنج قطعنامه به تصویب رساند و را محکوم کرد. در این حال شورای تنها یک قطعنامه ضد کره شمالی، ایران و به تصویب رسانده است ... هر سال در ماه مارس شورای تنها دو جلسه برای بررسی موارد نقض در تمامی کشورها برگزار می کند و در تمامی این جلسات تنها درباره یک موضوع بحث می شود و آن است ... زمانی که شورای با بدتر از کره شمالی، ایران و رفتار می کند با اینکار خود اقدامی غیرقابل قبول و ناب دانه را مرتکب می شود.» 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]