ما کجا اینها کجا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

یک مقام ژاپنی که روزانه نزدیک به ۳ دقیقه برای ید ناهار میز کار خود را ترک می کرده است، مورد بازخواست و جریمه قرار گرفت.

 به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مدیر ژاپنی به دلیل ترک میز کار خود در ساعات کاری، آن هم تنها به مدت 3 دقیقه برای ید ناهار، مورد سرزنش قرار گرفت و توبیخ شد.

سخنگوی شهرداری کوبه اعلام کرد این مقام شهرداری ظرف 7 ماه گذشته، 26 مرتبه وقت ناهار مقرر را زودتر آغاز کرده است.

این سخنگو روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «وقت ناهار از ظهر (ساعت 12) تا ساعت 1 بعدازظهر است. او میز کار خود را پیش از این بازه زمانی ترک می کرد.»

سئوال:اگر می رفت است ، اگر روی تخت توی اطاقش استراحت قیلوله می کرد، اگر می رفت فروشگاه ید می کرد. اگر برای رسیدن به سرویس نیم ساعت زودتر اطاقش را ترک می کرد و اگررررررررر.... چقدر جریمه می شد؟ ما که این چیزا را نداریم برایمان تعجبه که یک مدیر دست به چنین کاری بزنه، نظر شما چیه؟