توی یکی دیگه از نامه هام براش نوشتم ؛


ماهیا وقتی بمیرن

بوی دریا میدن

چون هر چیزی موقع مرگ بوی اونجایی رو میده که دلتنگشه ...

پس با این حساب من موقع مرگم فقط بوی آغوشِ تو را میدم .پ.ن ؛ مرا جای خودت بگذار خودت را جای گهواره

و ....

آغوشی تصلی بخش

کنارم باش

همواره