امروز اتفاقی چشمم به نامه ی هفتمش خورد .

توی نامه نوشته بود؛(همسر گرامی ام؛

سلام؛

امروز غذا کمی شور بود،

ولی خیلی بهم چسبید...

ممنون)
من هم زیر نامش کامنت گذاشته بودم خوش به حال همسر گرامی تون که غذای شورش هم یدار داره!

:)