نامه های مشترک آنتوان چخوف و اولگا کنیپر :آنتوان چخوف و اولگا کنیپر تنها چهار سال با هم زندگی د.

و بعد از چخوف ، کنیپر ۵۵ سالِ باقیِ عمرش را تنها به سر برد.

امشب در بیست سال زندگیِ خصوصی من این اولین و البته نه آ ین شبیه که واقعا تنهام.

صدای سکوت بلند ترین ص ه که به گوشم میرسه.

تازه میفهمم یا کنیپر خیلی عاشق بوده

یا چخوف خیلی خیلی واقعی !! که کنیپر بعد از اون ۵۵ سال تنهایی رو به زندگی با هر دیگه ای ترجیح داده!

گفتم چخوفِ واقعی!

این روزها فهمیدم واقعی بودن از هرچیزی دوست داشتنی تره...

عشقِ واقعی

رفتارِ واقعی

کار ِ واقعی

صداقتِ واقعی و همه و همه ی واقعی ها!

توی این شهر انقدر همه چیز نمایشیه که واقعی بودن برازنده ترین صفته.

بی شک چخوف برای کنیپر

تنهایی امشب برای من

و تو برای دلم

بی اندازه واقعی است !

پ.ن ؛ نوشتن های بین درسی _صرفا جهت استراحت :تنها :دی

پ.ن تر؛ ها رو کشیدم که اجنه ی گرام از پشت پنجره سر به سرم نذارن :دی

#هرشب تنهایی