از تو با مصلحت خویش نمی پردازم

همچو پروانه که می سوزم و در پروازم

 

گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی

ور نه بسیار بجویی و نی بازم

 

"سعدی"

 --------------------------------------------------

 

پیشنهاد موزیک:

آهنگ "نرو" از گرشا رضایی