آیا به روسیه می توان اعتماد کرد؟

آیا روسیه غیر قابل اعتماد است؟ برقراری روابط استراتژیک با این کشور درست است یا غلط؟ اینکه، « و اروپا در بدعهدی د، پس قابل اعتماد نیستند لذا باید به سمت روسیه، هند، چین یا مثلا اندونزی و به طور کلی کشورهای همسایه برویم،» به معنای این است که، «شعار نه شرقی و نه غربی» را زیر پا گذاشته ایم؟ علت علاقه غیر عادی جناح خاص به غرب با وجود تجربه تلخ « » و اثبات قطعی «بدعهدی» آنها چیست؟

اینکه می گویند، هر کشوری به غرب نزدیک شد، پیشرفت کرد و هر کشوری به شرق نزدیک شد پسرفت، چقدر درست است؟ اصلا آیا چرخش به سمت کشورهایی غیر از آن ۵ کشور بدعهد غربی یعنی، چرخش به شرق؟ در این یادداشت، تلاش می کنیم تا حد امکان، پاسخ های منطقی برای این سؤال ها بی م.

بیشتر بخوانیدآیا به روسیه می توان اعتماد کرد؟