در راستای ترویج و گسترش بازیهای بومی محلی ، تیم هفت سنگ دختران روستای ممرآباد به س رستی سرکارخانم اکرم طاهری تشکیل و در اولین اقدام در دوره های آموزشی تئوری و عملی که از سوی هیئت بازیهای بومی محلی شهرستان کاشمر تشکیل شده ، شرکت نمودند.

این تیم که متشکل از 8 نفر میباشد جهت حضور در مسابقات بومی و محلی استان تمرینات خود را در سالن رضا (ع) روستای فروتقه و به مربیگری سرکار خانم خلعتی برگزار مینماید.

مسابقات منطقه ای استان اسان اوا شهریور به میزبانی شهرستان گناباد برگزار خواهدشد.