بسم رب ال والصدیقین

پاسدار رشید شهید شاهرخ پور از استان کرمانشاه و از اصحاب

آ ا مانی سیدال علیه السلام به خیل عظیم ی م ع حرم پیوست.

هنیألک الشهادة