همسر شهید م ع حرم قاسم(مهدی) غریب:

برای من ایمان و اخلاق دو ملاک اصلی برای ازدواج بودکه ایشان داشتند و به گفته که فرمودند:ایمان و اخلاق داشته باشد،بقیه چیزها را خدا به شما می دهد.یادم است در حین ید حلقه که به ساعت ظهر مصادف شده بود،خیلی آرام گفت :اجازه هست بروم و م را بخوانم و بعد به شما بپیوندم؟برایم خیلی جالب بود که در حین ید عقد هم حواسش به اول وقت بود.