چقدر غمگین، چه سخت ...

عزیزم، دنیا شده قبرستانی که در آن دعا می خوانند و من ی حساس کوچکی هستم که دنبال راه فرار از آن است ...

کاش با هم، در جایی جز این قبرستان بودیم ...