کشتارگاه مهربان بزودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.یوسف داودی مردم شهرستان سراب در مجلس شورای ی از به نتیجه رسیدن اقدامات و پیگیریهای صورت گرفته برای افتتاح و بهره برداری از کشتارگاه مهربان در یک هفته آینده خبر داد.

ادامه مطلب