http://uupload.ir/files/jdb2_%db%b8%db%b4%db%b0_%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87.jpg

۸۴۰ دستگاه اتوبوس برای مرزمهران درنظرگرفته شده است. عزیزانی که قصدسفردارند سریعامیتوانند بلیط مرز رارزرو کنند تااز افزایش قیمت روز های پایانی دچارمشکل نشوند.برای رزرو به سایت

http://iranamir.com