http://uupload.ir/files/6f17_%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86.jpg

همزمان با دهه_کرامت رضوی گوشت ۱۶۰۰ رأس قربانی در بین نیازمندان کشور توزیع می شود.

خبر

خدمت_کریمانه

yon.ir/htvcv

aqr_ir