http://uupload.ir/files/sz48_%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c.jpg

آزمایشی در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان ، کولرش روی درجه ۱ فن روشن باشد ، مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰% باز است کمتر است

zendegi.salam