چگونه تشخیص دهیم که روغن خوراکی از مواد بازیافتی نیست ؟

اطلاعات بسیار مهم در زمینه تندرستی.

میزان بسیار زیادی از روغن های خوراکی بازیافت شده و خطرناک در حال حاضر وارد و توزیع میگردد.روغنهای نباتی کارخانه ای که حالا در بازار به فروش می رسد 70% مواد نفتی و پارافین خوراکی است که اکثر بیماری ها ناشی از همین روغن ها می باشد.

چگونه میتوان یقین حاصل نمود که روغن خوراکی باز یافت شده است :

روغن خوراکی را برای حدود دو ساعت در فریزر قرار دهید. اکر حباب هایی سفید رنگ یا کف مشاهده شد ، خواهید دانست که از مواد زاید روغن های بازیافتی تهیه شده است ..

*یک آزمایش ساده :

هنگامی که سبزی را سرخ میکنید یک حبه سیر را درون آن بیندازید . اگر سیر به رنگ قرمز در آمد ، نشان دهنده آن است که میزان مسمومیت آن روغن بسیار بالا است . چنانچه سیر با رنگ سفید باقی ماند ،نشانه اینست که آن روغن از نوع مرغوب است .

پزشکان تأکید دارند ، اگر همه دریافت کنندگان این پیام آن را به دیگران نیز ارسال نمایند ،در باز گرداندن تندرستی به دیگران مساعدت کرده اند .

لطفآ خبرهای خوب را منتشر کنیم ، و آنها را در صندوقچه پیام ها محبوس نکنیم

ما بایدن این اطلاعات را به انی که دوستشان داریم ارایه کنیم .

لطفا این پیام را بصورت گسترده برای همه منتشر کنید.

سیداسمعیل