http://uupload.ir/files/uyoz_%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7.jpg

اتوبوس ها سهم عمده ای در حمل ونقل عمومی مشهد بر عهده دارند

داده_نما شهری

آ ین اخبار مشهد در شهرآرانیوز