http://uupload.ir/files/ut3s_%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af_%d8%aa%d9%88%db%8c.jpg

باید توی همین دوران می موندیم

بزرگ شدن کلاهی بود که روزگار سرمون گذاشت