به گفته یکی از منتخبین شورای ی شهر ت آباد جناب آقای حمید شهبازی شهرداری فعلی شهر هرند و از موفق ترین شهرداران بعنوان شهردار ت آباد انتخاب و گویا وی با این انتخاب موافقت کرده است

شهردار ت آباد