علم بشری توانسته از اینترنت اشیا، به شهر هوشمند برسد! و این اندازه دانش، چنان او را مغرور کرده که گویا، اینترنت را خودش آفریده! در حالیکه اینترنت وجود داشته، و فقط کشف شده! یعنی در واقع همه علوم ودانش بشری، فقط کشف واقعیت است، نه ایجاد آن! انسان از روی بال کبوتر، قوانین آئرو دینامیک را کشف و: با استفاده از معدن ف ات موجود، بال آهنی می سازد و فکر می کند: تمام دنیا را خلق کرده و خود را، بالاتر از خدا می بیند! حتی بر کار خدا ایراد می گیرد! در حالیکه اینتر نت اشیا و یا: هوشمند بودن ابزار ها در قران گفته شده، ولی ی به ان توجه نمی کند! وقتی قران می فرماید: گفتار و رفتار شما ضبط می شود، یعنی چه؟ این اعمال انسان، بدون کم و کاست در روز قیامت، جلوی چشمان او و انسان های دیگر، نشان داده می شود! یعنی اینکه امکان ثبت و بازی هر عمل و: کارکرد بشری و غیر بشری وجود دارد. اما اینکه مکانیزم آن چگونه است، ما فقط در حد تهیه ویدئو از آن برداشت داریم. حداکثر آن را یک 90دقیقه ای می بینیم! برای این است که ما فقط اینها را می شناسیم. در حالیکه خداوندی که سایبرنتیک را آفریده، از آن بهتر را هم آفریده است. پردازش اطلاعات در مغز انسان، بسیار پیچیده تر از انسان نماهای کامپیوتری است. حافظه ای که مغز بشری دارد، با هیچکدام از چیپ های موجود در پردازش اطلاعات، یا حافظه های هوش و کامپیوتری نیست. حافظه و پردازش سایبری را، از روی مغز بشر ساخته اند! طبیعی است که هنوز به کنه آن دست نیافته، و هنوز فقط بخش کمی را در دسترسی خود دارند. آیت الله ی، در جلسه اخلاقی قبل از دستور مجلس شورای ی، آیاتی را بیان فرمود که نشان می دهد: دست و پای انسان از یک ابر کامپیوتر! بیشتر و ویدئو در خود ضبط و نگهداری می کند! در قران آمده که روز قیامت، اعضا و جوارح هر ی، به تمام کارهایی که انجام داده شهادت می دهد. انسان تعجب می کند و: از دست و پای خود می پرسد: شما چطور دارای ویس شدید؟ می گویند خداوند همانطور که: به شما قوه ناطقه داد، بما هم داده! در سوره ز لال آمده که: زمین هم داستانهای مردم بیان را می کند! این داستان ها چند رسانه ای هم هست، یعنی هم صدا گذاری شده! هم تدوین شده، پانوراما و راما هم هست. یعنی اگر ی اعتراض یا انکار کرد، هم آن را نشان می دهند! و هم زوایای مختلف را، تا شخص بداند که همه چیز دقیق است. کار یک روز بشر را، تا 50سال زمانبندی کرده، زوایای آن را نشان می دهند. در روایاتی آمده که خود را در: زمین های مختلفی بخوانید، تا در روز قیامت، زمین های بیشتری به: خواندن شما گواهی بدهند. علاوه بر هوشمند بودن مکان ها، زمان نیز هوشمند است. حیوانات و هوا و دریا همگی هوشمند هستند. دوربین خود را بکار می اندازند و: اعمال انسان را ثبت و ضبط می کنند، در صورت لازم دستگاه آنها روشن می شود! و همه چیز را نشان می دهد. حتی برخی موجودات وظیفه مکتوب دارند! دو ملائکه در دوطرف هر هست، که اعمال انسان را می نویسد و برای او: پرونده قطوری تهیه می کند، روز قیامت این پرونده به دست افراد داده می شود. آنها با یک نگاه می فهمند که: اعمال آنها از صغیر و کبیر ثبت شده، و چیزی از قلم نیافتاده. می فرماید: عالم محضر خدا است، در محضر خدا گناه نکنید. زیرا خدا اعمال ما را می بیند. نه تنها خدا، که ان و ائمه نیز ناظر هستند. و زمان ویدئو کنفرانسی دارد! که همه طرحها را رصد می کند. گفته شده که هفته ای دوبار، پرونده اعمال ما برای مطالعه، به ایشان داده می شود. اگر کار خوبی کرده باشیم، خوشحال می شود.

smart world: or smart city?

human science has been able to reach the smart city through the internet of things! and this amount of knowledge, so proud that he has created the internet himself! while the internet exists, and just discovered! in fact, all human sciences and sciences are just the discovery of reality, not its creation! man from the pigeon's wing discovered the rules of aerodynamics and: by using an existing metal mine, he builds iron wings and thinks: creates the whole world and sees himself above god! he even complains about god's work! while interest objects or: smart tools are said in the quran, but nobody cares about it! when the qur'an says: your speech and behavior are recorded, which is what? these acts of man are shown without diminution on the day of judgment, in front of his eyes and other human beings! that is, it is possible to record and retrieve any action and: human and non-human functioning. but what kind of mechanism is it, we only have the capability to capture the video. maximum of it is a 90-minute movie! for that, we just know that. while god created cybernetics, he created it better. processing information in the human brain is much more complex than human computer imagery. the memory of the human brain is not with any of the chips in the processing of information, or artificial intelligence and computer memory. they have built memory and cyber processing from the human brain! it's natural that they still have not gotten it, and they still have only a small portion. ayatollah mastery, at a moral meeting before the speech of the islamic consultative embly, expressed the following verses, which show: human hand and foot from a supercomputer! most videos and videos are recorded and maintained! it is stated in the qur'an that on the day of judgment, the members and everyone in the group testify to all that they did. man wonders: "how do you feel?" he asks. they say: "allah has given you the same power as you did!" in sura al-zalzalal, the earth is the story of the people! these stories are also multimedia, that is, they are also called! it's also a panama and a rama chest. that is, if a person protested or denied, they will show it! and :different angles, so that the person knows that everything is accurate. the work of a human day is scheduled for up to 50 years, showing its angles. in the traditions that come to your prayers, read on different lands, so that on the day of resurrection, more land to certify your prayers. in addition to smart locations, time is also smart. animals, air and sea are all smart. use your era and record and record human actions, if necessary, they will turn on the receiver! and: shows everything. even some creatures have a duty to write! there are two angels on each side that writes human actions and for him: it produces a file, on the day of judgment, the case is given to individuals. they realize with one glance that: their actions are recorded from the minor, and they have not gotten anything. imam khomeini says: the world is god's judge, do not sin in god's sight. because: god sees our works. not only god, the prophets and the imams are also observing. and imam has a videoconference! it monitors all plans. it is said that twice a week, our action file for study is given to them. if we have done well, it will be happy.

العالم الذکی ، أو المدینة الذکیة؟

تمکن علم الإنسان من الوصول إلى المدینة الذکیة من خلال إنترنت الأشیاء! وهذا الکم من المعرفة ، فخور جدًا بأنه قد أنشأ الإنترنت بنفسه! فی حین أن الإنترنت موجود ، واکتشفت للتو! فی الواقع ، کل العلوم والعلوم الإنسانیة لیست سوى اکتشاف للواقع ، ولیس خلقه! حتى یشتکی من عمل الله! بینما کائنات intertext أو: یقال الأدوات الذکیة فی القرآن الکریم ، ولکن لا أحد یهتم بذلک! عندما یقول القرآن: یتم تسجیل کلامک وسلوکک ، ما هو؟ تظهر أعمال الإنسان هذه دون قلیل من یوم القیامة ، أمام عینیه وغیره من البشر! وهذا یعنی أنه من الممکن تسجیل واسترداد أی إجراء و: العمل البشری وغیر البشری. لکن أی نوع من الآلیة هو ، لدینا فقط القدرة على قاط الفیدیو. الحد الأقصى من مدته 90 دقیقة! لذلک ، نحن نعرف ذلک. فی حین أن الله خلق علم حکم الآلی ، فإنه خلقها بشکل أفضل. تعد معالجة المعلومات فی الدماغ البشری أکثر تعقیدًا بکثیر من صور الکمبیوتر البشری. ذاکرة الدماغ البشری لیست مع أی من الرقائق فی معالجة المعلومات ، أو الذکاء الاصطناعی وذاکرة الکمبیوتر. لقد بنوا الذاکرة والمعالجة الإلکترونیة من الدماغ البشری! من الطبیعی أنهم ما زالوا لم یحصلوا علیها ، ولا یزال لدیهم جزء صغیر فقط. یتم تسجیل معظم أشرطة الفیدیو ومقاطع الفیدیو وتخزینها! جاء فی القرآن أنه فی یوم القیامة ، یشهد الأعضاء والجمیع فی المجموعة على کل ما فعلوه. یتساءل الرجل: "کیف تشعر؟" یقولون: "لقد أعطاک الله نفس السلطة کما فعلت!" فی سورة ا لال ، الأرض هی قصة الشعب! هذه القصص هی أیضا الوسائط المتعددة ، أی أنها تسمى أیضا! انها أیضا بنما وبابا راما. بمعنى ، إذا احتج أو رفض شخص ما ، فسوف یظهر ذلک! وزوایا مختلفة ، حتى یعرف الشخص أن کل شیء دقیق. ومن المقرر عمل یوم بشری لمدة تصل إلى 50 عاما ، و ی تبین زاواها. قالید ی تأتی فی صلاتک: قراءة ضاریس المختلفة، حتى یوم القیامة، والمزید من: یصلون لکم شهادة. بالإضافة إلى المواقع الذکیة ، ی الوقت أیضًا ذکیًا. الحیوانات والهواء والبحر کلها ذکیة. استخدام الک ا وتسجیل وتسجیل الإجراءات البشریة ، إذا م الأمر ، سیتم تشغیل المتلقی! ویظهر کل شیء. حتى بعض المخلوقات علیها واجب الکتابة! یدر بنظرة واحدة أن: یتم تسجیل تصرفاتهم من القاصر ، وأنهم لم یحصلوا على أی شیء. یقول الإمام ال : العالم هو قاضی الله ، لا تخطئ فی نظر الله. لأن الله یرى أعمالنا. لا یراقب الله والأنبیاء والأئمة فقط. والإمام لدیه محادثة فیدیو! تراقب جمیع الخطط. یقال أنه مرتین فی الأسبوع ، یتم إعطاء ملف العمل لدینا للدراسة لهم. إذا قمنا بعمل جید ، فسی سعیدًا.

ağıllı dünya, ağıllı şəhər mi?

insanın elmləri internetin vasitəsilə ağıllı şəhərə çatdı! və bu məbləğ, belə ki, interneti özü yaratdığından qürur duyur! internet var və yalnız aşkar! əslində, bütün insan elmləri və elmləri onun yaradılmasını deyil, həqiqətin kəşfidir! o, hətta allahın işindən şikayətlənir! intertext obyektləri və ya: smart alətlər quranda deyilir, lakin heç kim bu mövzuda narahat deyil! quranda deyilir: sənin söz və davranışınız qeydə alınır, nədir? insanın bu hərəkətləri qiyamət günündə, gözlərinin və digər insanların qarşısında azaldılmadan göstərilir! yəni hər hansı bir hərəkəti qeyd etmək və almaq mümkündür: insan və qeyri-insan fəaliyyət göstərir. amma nə cür mexanizmdir, biz yalnız video çəkmək imkanı var. maksimum 90 dəqiqəlik filmdir! bunun üçün biz yalnız bunu bilirik. allah kibernetika yaratdı, baxmayaraq ki, onu daha yaxşı yaratdı. insan beynində məlumatların işlənməsi insan kompüter görüntülərindən daha mürəkkəbdir. data emal fiş heç, süni intellekt və kompüter yaddaş və ya deyil, insan beyninin yaddaş. onlar insan beynindən yaddaş və kiber işlənmişlər! təbii ki, onlar hələ də ala bilmirlər və hələ də yalnız bir hissəsi var. ən video və videolar qeyd olunur və saxlanılır! quran, qiyamət günü, orqanları hər kəs, hər şeyi göstərir ki edilir. insan möcüzələr göstərir: "sən necə hiss edirsən?" deyə soruşur. onlar dedilər: "allah sənə bənzər bir güc verdi." zəlzələ surəsi, yerin insanın hekayəsidir! bu hekayələr də multimediya, yəni onlar da deyilir! bu da bir panama və bir rama sandığı. yəni bir adam etiraz edib yalanlayırsa, onu göstərəcəklər! və fərqli açılar, buna görə insanın hər şeyin doğru olduğunu bilir. bir insan gününün işi 50 ilədək, onun açılarını göstərəcəkdir. namaz gəlib traditions: müxtəlif ərazi oxumaq qiyamət gününə qədər, daha siz şəhadət dua. ağıllı yerlərə əlavə olaraq, vaxt da ağıllıdır. heyvanlar, hava və dəniz bütün ağıllıdır. kameranızı istifadə edin və insan hərəkətlərini qeyd edin və qeyd edin, lazım olduqda, alıcıyı açacaq! və hər şeyi göstərir. bəzi canlılar da yazmağı tapşırır! bir baxışdan başa düşürlər ki, onların hərəkətləri kiçikdən qeyd olunur və onlar heç bir şey əldə etməyiblər. imam xomeyni deyir: dünya allahın hökmdarıdır, allahın gözündə günah işləmir. çünki allah bizim işləri görür. yalnız allah deyil, peyğəmbərlər və imamlar da müşahidə edirlər. imamın video fransı var! bütün planları izləyir. həftədə iki dəfə öyrənilmək üçün hərəkət faylı verilir. yaxşı işlər etdiksə xoşbəxt olacağıq.