شاعر بیت:


من نگویم مرا از قفس آزاد کنید


قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید


اگر قبل از سرودن این بیت در باغی

که من دیروزکار می بود هیچ

وقت این بیت رو نمی سرود

ازبس که باغ شلوغ و ش ه ای بود

با درختان هرس نکرده،نه

میتونستی توش درست و حس

راه بری نه میتونستی نردبان رو

راحت جا به جا کنی خلاصه خیلی

دلگیر و نفس گیر و خسته کننده بود