ازم پرسید تو چقدر می نویسی؟

من اخیرا که دچار کرم... مودبانه اش میشود مرض نوشتن شده ام، صبح ها  تقریبا از وقتی چشمهایم را باز میکنم توی ذهنم دارم می نویسم تا شب که چشمهایم را میبندم، اینجوری بگویم تقریبا نود درصد وقت آزادم. از میان آن چیزهایی که توی مغزم هی ور ور ور می چرخند برای دل خودشان، به طور متوسط روزی شش هفتایشان را تایپ میکنم از آن شش هفت تا معمولا یک یا دوتایشان را اینجا توی وبلاگ می گذارم، دلیل انتخاب آن یکی دوتا هم خوشگلی ظاهری یا باطنی آنها نیست، دلیل های بیخود شخصی دارم، معمولا اینجوری است که خب عشقم می کشد یکی را بگذارم یکی را نگذارم.

چرا همه را نمیگذارم؟ خب من دیوانه ام انقدر می نویسم، شما که دیوانه نیستید اینهمه را بخوانید!