1- آموزه هایی که بر همه ابعاد مختلف زندگی انسان، اثر می گذارد؛ مثل صبر، حلم.

2- آن هایی که در یک حوزه خاص رفتاری انسان، اثر گذار است. یکی از این موارد، اخلاق اقتصادی است.(1)

مراد از اخلاق اقتصادی، مجموعه خوبی ها و بدی هایی است که بر رفتار اقتصادی انسان در مرحله تحصیل درآمد و مصرف حکومت می کند؛ به سخن دیگر، اخلاق اقتصادی یعنی: ارزی اخلاقی ب درآمد و مصرف آن از جهت کیفیت و چگونگی.(2)

در بیانات صادق(ع) نکات زیادی درباره اخلاق اقتصادی وجود دارد. در این نوشتار به بخش اندکی از آن، اشاره می شود.

image result for ‫خانواده ی‬‎