https://hawzah.net/image/goharenab/%d9%88%20%d9%86%d9%81%d8%b3%20%d9%88%20%d9%85%d8%a7%20%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%a7%2097.jpg

یکی از معیارهای تشخیص خوب و بد، وجدان اخلاقی است که خداوند در باطن تمام مردم قرار داده است.

وجدان اخلاقی راهنمای واقع بین و راستگویی است که از اعماق جان، با ما سخن می گوید و پیوسته به راه فضایل اخلاقی هدایتمان می نماید.

قرآن می فرماید:

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها؛[1]

قسم به جان بشر و آن خ که او را موزون و متناسب آفریده و نیک و بدش را به وی الهام کرده است.

و با وجود این وجدان، انسان بدون مربّی و معلم، فضایل و رذایل اخلاقی را می شناسد و خوی نیک و بد را تشخیص می دهد.

پی نوشت

[1] . شمس، 7- 8.