سیره مهدی(عجل الله فرجه)
پژوهش حاضر، سیره حضرت مهدی ـ عجل الله فرجه ـ را مورد بررسی قرار می دهد. عقیده به آینده ای روشن و تشکیل حکومت واحد جهانی هم با فطرت و طبیعت انسان ها هماهنگ است و هم در منابع دینی و آیین های مختلف به آن اشاره شده است. ضرورت بررسی این مسأله به این جهت است که مردم طبق فطرت ذاتی خود، تشنه عد و اند و به دنبال نجات دهنده ای می گردند که آن ها را از وضع موجود نجات دهد و را برای شان به ارمغان بیاورد. هدف از پرداختن به این مسأله، تبیین و معرفی روش خلافت و سیره عصر به مخاطبانش می باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکردی توصیفی ـ تحلیلی گردآوری شده است. از یافته های این تحقیق، اثبات بعد القاب بقیۀ الله، خلیفۀ الله و داعی الله بودن عصر ـ عجل الله فرجه ـ و استخلاف ایشان و یاوران آن حضرت در زمین و تمکین دین برای ایشان و همچنین تشکیل ت کریمه توسط ایشان با هدف برقراری عد و امنیت، احیای کتاب و سنت و مبارزه با بدعت می باشد.
ادامه مطلب