موجود -   م  - نویسنده :  مهرداد مهرین       - ناشر :    صفار  - چاپ  سوم    -  تهران  - 1376  ش     -  182  ص     -    رقعی   - شومیز -