موجود -   م  - نویسنده :    فرخ سیف بهزاد    - ناشر :   نگرش روز     - چاپ   اول   -  تهران  - 1378    ش     -    370 ص     -    رقعی   - شومیز -