موجود -   م  - نویسنده :   ابوالقاسم متین       - ناشر :  فلاحت ایران    - چاپ اول     -  تهران  -  1373  ش     -230    ص     -    رقعی   - شومیز -