سوْال:
آیا قرقره قفل درب طبقات باید حتما درمرکز کمان درب باز کن (از نظر طولی ) قرار ... رد؟
جواب:
خیر ؛ طبق استاندارد ملی ١-٦٣٠٣ منطقه بازشوی قفل درب طبقات باید برای دربهای لولایی حداکثر ٢٠ سانتی متر بالا و پایین تراز طبقه و برای دربهای خ ر حداکثر ٣٥ سانتی متر بالا و پایین تراز طبقه، باشد.
لذا قرار ... ری قرقره قفل در مرکز طولی کمان درب باز کن ا ... ام استاندارد نیست .

توضیح : بدیهی است فقط در ح ... خاصی که خم تا خم کمان، در بیشینه مقدار خود ( ٤٠ سانتی متر برای دربهای لولایی و ٧٠ سانتی متر برای دربهای خ ر ) باشد ، بمنظور جلو ... ری از بیشتر شدن منطقه بازشو از مقادیر استاندارد، قرار ... ری قرقره قفل درب در وسط کمان ا ... امی می گردد.

ادامه مطلب