تبدیل عدد فارسی به عدد انگلیسی در javascript :
<script type="text/javascript">
string.prototype.toenglishdigits = function () {
var id = { '۰': '0', '۱': '1', '۲': '2', '۳': '3', '۴': '4', '۵': '5', '۶': '6', '۷': '7', '۸': '8', '۹': '9' };
return this.replace(/[^0-9.]/g, function (w) {
return id[w] || w;
});

};

var temp = '۷۷'.toenglishdigits();

</script>
نتیجه :
متغییر temp برابر 77 می شود.