هفته دفاع مقدس در مرکز شماره 3 سنندج

فضا سازی مرکز در خور و شایسته این ایام

معرفی مهمترین عملیات دوران هشت سال دفاع مقدس به صورت دیورای

معرفی شخصیت فرماندهان این دوران به صورت دیواری

حضور همکاران در برنامه دفاع مقدس در مجتمع کانون پرورش فکری ک ن و نوجوان