امشب سرِ شب بهار زنگ زد که با چند نفر از بچه ها نشسته ایم توی کافه اگزیت و بیا. حوصله ن . وقت ام خوش بود و تازه کولر را راه انداخته بودیم و خواستم یکی دو ساعتی برای خود-ام زیرِ کولر بنشینم. نشستم و یک چیزهایی نوشتم برای خود-ام. بعد جوانی ها را ورق زدم. شقاقلوس مرا برد به یک قصه ای. این قطعه بی نظیر است. اما هنوز یا شاید حالا دیگر با کلِ راحت نیستم. می خواستم یک یادداشتی بنویسم که «چرا جوانی ها را دوست ندارم» و حوصله ن .

آ شب، دوازده بود حدوداً، بهار پیام داد که اگر تنگ کرده ای به امیدِ خدا پاشو و بیا. رفتم.

یک سی نفری آدم نشسته بودند حدوداً. مافیا قرار بود بازی کنیم. تا حالا توی جمعِ به این شلوغی مافیا بازی نکرده بودم. یک نقش های عجیبی توی بازی بود. خیلی خوب بود. یک ی بود به نامِ سروش. که دمِ دستِ خدا بود توی بازی. بعد یک کشیش بود در مقابلِ سایلنسر. و کار-شان این دو تا باز و بسته ِ زبانِ آدم هاست. کشیش زبانِ ی را که سایلنسر لال کرده باز می کند. کشیش را تا حالا ندیده بودم.

و بعد یک چیزِ بی نظیری بود توی بازی. که معمولاً گویا در بازی های شلوغ و حرفه ای هست. من تا حالا ندیده بودم.

خدا -که فکر کنم یک کاره ای هم بود توی کافه و خیلی آدمِ تودل برویی هم بود. یک ریشِ بلندی داشت و دقیق و ناگهان حرف می زد. توی چشم های اش هم یک برقِ آشنایی بود- گفت که یک نقشی داریم به نامِ بچه. چ را هم بی تشدید گفت و همه خندیدیم. بعد گویا این بچه در شبِ اول چشم باز می کند و چشم در چشمِ دُن (رییسِ مافیاها) می شود. و بعد حیاتِ این دو تا یعنی بچه و دُن توی بازی گره می خورد به هم. اگر بچه بمیرد دُن هم می میرد. بچه باید خود-اش را مافیا جا بزند و در تمامِ بازی تلاش کند که بمیرد و خود-اش را فدای کشتنِ دُن (شر) کند. و مافیاها باید سعی کنند این بچه را زنده نگه دارند. خیلی خوش ام آمد از این داستان.

خلاصه بازی کردیم و دورِ اول هرچه شک بود رفت روی من. بعد رای گرفتند. ده نفر رای به من دادند. من یک دفاعِ مس ه ای . نمی دانم چرا تمامِ ده تا رای از روی من برگشت. اما دورِ بعد حذف شدم.

رفتم بیرون. خیلی خلوت بود همه جا. یک ساعتی مانده بود به سحر. بغلِ میدانِ ولی عصر یک جایِ بازی پیدا و یک چیزی خوردم. بعد برگشتم توی کافه.

حالا هم هنوز دارند بازی می کنند. شبِ آ ِ بازی ست. من هم یک بغلی نشسته ام و این چیز ها را می نویسم.

ساعتِ هشت کلاس دارم. نمی دانم چه کار کنم تا آن وقت. حوصله ام نمی شود بروم خانه و دیگر نمی دانم تا صبح کجا می شود ول چرخید.