سلام به پاک شان و دوستدااران محیط زیست و فرهنگ نریختن زباله

یازدهمین مرحله پاکبانان محیط زیست درروز مورخ 95/5/08دربلوارسید مرتضی تا آستانه مبارکه سید مرتضی برگزار گردید با حضور 25نفر از دانشجویان و فرهنگیان در این مجموعه اجرایی شد با همکاری شهرداری محترم شهرکاشمر