بچّه ها شما دوست دارید کت بخوانید که سه داستان زیبا را برایتان تعریف می کند؟ من که خیلی دوست دارم؛ پس اگر موافقید با «پی تی کو... پی تی کو...» و «باد دوچرخه سوار» همراه شویم تا از راز «دو لقمه چرب و نرم» سر در بیاوریم.

نخستین داستان کتاب (پی تی کو... پی تی کو...) ماجرای یک کره اسب کوچک و دوست داشتنی است که در یک قاب ع طلایی گیر افتاده و اصلاً حاضر نیست، اش را با یک خانه طلایی عوض کند و همه تلاشش را برای رهایی از حصار قاب ع صرف می کند.

دومین داستان کتاب «باد دوچرخه سوار» ماجرای یک باد سرکش است که سوار بر دوچرخه راه می افتد و از وسعت و قدرتش برای ت یب طبیعت و اشیا و آزار افراد و موجودات استفاده می کند؛ امّا برایش اتفّاقی می افتد که برایش یک درس بزرگ دارد.

«دو لقمه چرب و نرم» سومین داستان کتاب و ماجرای دو مهربان کوچولو است که علاقه خاصّی به تماشا ابرها دارند؛ آن ها یک روز از خطری که دو ابر شبیه خودشان را تهدید می کرد، مطلّع شدند و با کلّی زحمت و تلاش دوستان آسمانی اش را نجات دادند؛ امّا این کار خوبشان بی جبران نماند...

با خواندن این مجموعه داستان خیال انگیز، پرسش های و نکات فلسفی تأمل برانگیزی به ذهن ک ن ما خطور می کند که شکوفایی ذهنی و پرسشگری کودک را در پی دارد.