زندگی فقط اونجاش که حتی راه نفس کشیدنت رو میبره!!!

فقط اونجاش که دلت میخواد بخو ، یه خواب خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی طولانی