↫ ✘ ی دخترایی هستن #مغرورن... ✘ ↬

زود #عصبی میشن... ✘ ✘ ↬

سرشون تولاک خودشونه... ✘ ↬

تا ی چیزی میگی تند تند جواب میدن... #لجبازن... ✘ ↬

اینارواذیت نکنین اینا سراسر #احساسن... ✘ ↬

یه دخترایی هستن وقتی از عشقشون و رفیقشون ناراحتن میگن #مهم_نیست در صورتی که درونشون داره #آتیش میگیره.. ✘ ↬ .

اینا رو اذیت نکنین اینا سراسر عشقن... ✘ ↬

اینا همونایین که یواشکی عاشق شدن اما نگفتن به ی.. ✘ ↬ .

اینا همونایین که فقط ی جا آروم میشن اونم تو بغل #رفیقشون و #عشقشونه... ✘ ↬

اینا حسود میشن فقط واسه #عشقش و #رفقاشون... ✘ ↬

اینا جون میدن واسه دوستاشون... ✘ ↬

اینا همونایین که با آهنگ غمگین گریه میکنن ... ✘ ↬

اینا یه وقتایی میگن خوابم میاد اما تا صبح اهنگ گوش میدن و #اشک میریزن... ✘ ↬ اینارو #اذیت نکنین. ✘ ↬ ..

✘﹏??﹏✓◐ اینا #غصه هایِ_یواشکی دارن... ✘﹏??﹏✓◐