خدایا من را ببخش ولی صدای خش دار مردانه بسیار جذاب است.