مقاله های حامد حاجیعلی زاده، علیرضا شمسی لاهیجانی و آمنه محر سه دانشجوی کارشناسی ارشد ی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی آزاد ی واحد رامسر با راهنمایی سمیه پوربخشیان عضو هیأت علمی این واحد ی در شانزدهمین «کنفرانس ملی هیدرولیک ایران» که در محقق اردبیلی برگزار می گردد بصورت ارائه شفاهی پذیرفته شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، مقاله با عنوان «تاثیر نوع و ضخامت خاکریز بر روی بلوک مهاری در اتصال خم افقی در لوله های تحت فشار مدفون» از سوی دانشجو حامد حاجیعلی زاده، مقاله با عنوان «تخلیه رسوبات ته نشین شده در مخازن سدها به روش معلق رسوب» از سوی دانشجو علیرضا شمسی لاهیجانی و مقاله با عنوان «بررسی تاثیر تعداد پلکان ها و جانمایی لبه بر استهلاک انرژی در سرریز پلکانی لبه دار» از سوی دانشجو آمنه محر سه مقاله ای هستند که به شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ارسال شد و مورد پذیرش به صورت ارائه شفاهی قرار گرفت.

این کنفرانس با همکاری انجمن هیدرولیک ایران و گروه ی عمران محقق اردبیلی در پانزدهم و شانزدهم شهریور ۱۳۹6 با محوریت ی رودخانه، مدیریت سیستم های منابع آب، رفع نیازهای پژوهشی صنعت آب کشور، توجه به بحث های محیط زیست و توسعه پایدار در بحث های ی آب برگزار خواهد شد.