خداوند با طرح دو سؤال تنبه بخش، ش را مأمور می کند تا مشرکین را نسبت به گمراهی شان در پرستش بت ها آگاه کند ...

ادامه مطلب