سرِ کارگاه گرافیک از توى کیفم درش میارم و میگم طراحى جلدش کارِ ممیزِ.

بعدش هم با لبخند "اسم منُ از توى این کتاب انتخاب " رو ضمیمه ش میکنم.

پ.ن: این احساسِ همبستگى رو دوست دارم، خیلی. برام مثل یک نامه ى شخصیِ مهر و موم شده میمونه :)

پ.ن ٢: کل یون قاب پروانه ها، رویای دلفریبیِ، دلفریب تر از اونى که بتونم بذارم فقط رویا بمونِ.