کواکبیان

کواکبیان گفت: اصلاح طلبان از ت سر خورده اند و اگر اصلاح طلبان پای کار نباشند مشارکت پایین می آید.