بنام خالق عشق
آداب انعقاد نطفه

اکنون شایسته می دانیم جهت تطهیر قوه ی مولده و مصوره آد را جهت انعقاد صحیح نطفه که مستفاد از احادیث و روایات فراوانی است خدمت عزیزان بیان نماییم:

در ابتدا باید به عرض برسانیم که طبق فرمایشات حضرت علامه در کتابها، ازدواج برای انشاء صورت انسانی است نه برای اطفاء حیوانی و لذا تمام افعال و اعمال مورد قصد قبل و بعد از ازدواج باید به گونه ای باشد که بدین مقصود و غایت منتهی شود. زیرا تمامی کیفیات نفسانی و مزاجی و احوال ظاهر و باطن والدین در کیفیت مزاجی و حصول استعداد نطفه انسانی دخیلند و اشخاص مطابق همان کیفیات، دارای اخلاق و احوال گوناگون می شوند، چنان که دارای اشخاص گوناگون اند. لذا پدر و مادر باید بسیار مراقب اعمال و نیات خود باشند که همه ی آنها در نحوه ی ت صورت انسانی دخلی بسزا دارند. پس در ازدواج حرف اطفاء و شویی مطرح نیست بلکه زهدان مادرِ عزیز کارخانه آدم سازی است و این صنع الهی باید به بهترین صورت پاک نگاهداشته شود.

ادامه مطلب