بنام خالق عشق
زاهدیان

معاون طرح های آماری مرکز آمار درباره گزینه های پیش بینی شده درباره جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ گفت: یک سناریو نشان می دهد اگر نرخ باروری کشور روی عدد ۸ . ۱باقی بماند، نرخ رشد جمعیت صفر و حتی بعد از آن منفی خواهد شد.

ادامه مطلب