در تاریخ 26/ 8/ 95 کارگاه آموزشی گرو ه ادبیات فارسی تحت عنوان" بررسی کتاب فارسی دهم " با حضور همکاران ارجمند ادبیات در دبیرستان شهید بهشتی 2 برگزار گردید که در این کارگاه موارد ومطالب کتاب فارسی مورد ارزی ... قرار گرفت و با همکاران محترم در این رابطه هم ... شی شد.

از حضور گرم همکاران محترم کمال تشکر را داریم.