بازداشت عوامل مرتبط با حادثه تروریستی اهواز

به نقل از قرارگاه عمار