دانشجویان گرامی

سلام

خوش آمدید

منبع درسی شما در این ترم کتاب :

مدیریت تحول استراتژی ها کاربرد و الگوهای نوین

از اصغر زمردیان است که در 248 صفحه و توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی در سال 1394 به چاپ رسیده است.

با آرزوی موفقیت