از بدو ورود مهمانان از وضعیت بد اقتصادیمون بد اری ها صحبت کنیم برای محکم کاری دفترچه قست ها را بذاریم داخل طاقچه و به میهمانان نشان

بدیم :دی قبل اومدنشون هم یه چندکیلو میوه پلاسیده از بقالی محل یداری نموده وبذاریم جلوشون لباسها هم لباس های کهنه ی سال قبل :دی

تا حرف از عیدی شده سریعا خودرا به کوچه علی چپ زده وبحث را عوض کرده :دی بدین گونه از زیر عیدی دادن در رفته خخخخخخخخخخخ