من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج شرمنده از عطای تو یا ثامن الحجج

بالله نمیروم در بیگانگان به عجز تا هستم اشنای تو یا ثامن الحجج

درد مرا که هیچ طبیبی دوا نکرد جز دارو و شفای تو یا ثامن الحجج

از کار من گره نگشاید ... ی مگر دست گره گشای تو یا ثامن الحجج

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند هستند خاک پای تو یا ثامن الحجج

پایین کارنامه من نقش بسته است امضای کربلای تو یا ثامن الحجج