بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خ رآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر

بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خ رآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر

فرمت فایل : doc

حجم : 130

صفحات : 135

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

 پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خ رآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خ رآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86- 85 است. بدین منظور تعداد 130 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس کما ل گرایی اهواز، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت، آزمون جرأت ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خ رآمدی عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی والدین و عزت نفس، جرأت ورزی و خ رآمدی فرزندان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کمال گرایی مادران و عزت نفس، جرأت ورزی و خ رآمدی فرزندان همبستگی قوی تری وجود دارد.

کلید واژه ها: کمال گرایی، عزت نفس، جرأت ورزی، خ رآمدی.

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اه پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیر های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش های مربوط به آن

کمال گرایی

نظریه های کمال گرایی

کمال گرایی از دیدگاه

انواع کمال گرایی

ابعاد کمال گرایی

ویژگی افراد کمال گرا

کمال گرایی والدین

عزت نفس

اهمیت عزت نفس

علل پیدایش عزت نفس

جرأت ورزی

ویژگی های شخصیتی جرأت ورزانه

خ رآمدی

مؤلفه های خ رآمدی

منابع خ رآمدی

مروری بر پژوهش های انجام شده

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزارهای اندازه گیری

مقیاس کمال گرایی اهواز

پایایی مقیاس کمال گرایی اهواز

اعتبار مقیاس کمال گرایی اهواز

شیوه نمره گذاری مقیاس کمال گرایی اهواز

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

اعتبار آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

شیوه نمره گذاری آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی

پایایی پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی

اعتبار پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی

شیوه نمره گذاری پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی

مقیاس خ رآمدی عمومی

پایایی مقیاس خ رآمدی عمومی

اعتبار مقیاس خ رآمدی عمومی

شیوه نمره گذاری مقیاس خ رآمدی عمومی

روند اجراء و جمع آوری اطلاعات

روش های آماری در تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

داده های توصیفی پژوهش

ارزی فرضیه های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه و نتیجه گیری

بحث و جمع بندی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادها

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

پیوست ها

قیمت محصول : 50000 تومان