آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس خلاصه آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
| تعداد نکات : ۶۶
| تعداد صفحات خلاصه : ۱۴
| مربوط به ... پیام نور و ... های سراسری
| نویسنده : هادی مراد پیری – مجتبی شربتی
| ناشر : سمت

خلاصه آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس | تعداد نکات : ۶۶ | تعداد صفحات خلاصه : ۱۴ | مربوط به ... پیام نور و ... های سراسری | نویسنده : هادی مراد پیری – مجتبی شربتی | ناشر : سمت ...

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس


خلاصه


خلاصه دروس ... ی


سمت


مجتبی شربتی


نکات


نکات کلیدی


هادی مراد پیری


کتب و جزوات پیام نور